Hvad mener jeg?

Liberal Alliance er et liberalt parti, der bygger på fem principper:

  1. Vi tror på personlig frihed. Liberal Alliance tager udgangspunkt i, at mennesker trives bedst i frihed. Livet er vort eget, og vi skal have lov til at bruge det, som vi vil. Friheden er ikke til salg.
  2. Vi tror på frisind. Når vi må gøre, hvad vi vil, får vi mulighed for at udfolde os på mange forskellige måder. Leve i familier, leve i kollektiver eller leve alene. Enhver må søge lykken på sin egen måde. Vi accepterer andres valg, så længe de ikke skader os.
  3. Vi ønsker mindre stat og mere privat. En begrænset statsmagt, lav skat, en robust grundlov, uafhængige domstole og klare individuelle rettigheder er en forudsætning for et frit samfund. Vi tror på medborgerskab, hvor respekten for menneskenes ligeværd og de demokratiske spilleregler er grundlaget for samfundets organisering.
  4. Vi tror på frihed under ansvar. Personligt ansvar er en naturlig følge af den personlige frihed. Man er ansvarlig for sine succeser såvel som sine fiaskoer. Ligesom man får mulighed for at høste frugterne af sin egen indsats og succes, må man acceptere at nedsætte sin levestandard, hvis man enten sløser med sine muligheder eller blot er uheldig.Det fri samfund skaber stor velstand, og derfor vil samfundet også være i stand til at tage vare på de borgere, der ikke kan klare sig selv.
  5. Vi tror på frihed til at disponere over sine egne ressourcer. Ejendomsret og kontraktfrihed er grundlaget for menneskelig virksomhed. Ved at styrke den private ejendomsret skaber vi økonomisk fremdrift og dynamik i samfundet.Et frit marked uden unødig offentlig indblanding er den bedste garant for, at mennesker kan udvikle sig, eksperimentere og opnå ny viden.

Disse fem principper er udgangspunktet for vores politiske målsætninger. Liberal Alliances politiske målsætninger er en reformstrategi. Vi kender retningen: Mere frihed, mindre formynderi. Vi holder af Danmark. Danmark som en vindernation. Alle, der vil den vej, kan være med i Liberal Alliance.
Læs meget mere her.

Bolig- og Erhverv

EU,- Udenrigs og forsvar

Familie og velfærd

Klima og energi

Kultur,- kirke og ligestilling

Landbrug og miljø

Lov og orden 

Skatter og afgifter

Sundhed og ældrepleje

Transport og infrastruktur

Udlændige og Integration

Viden- og uddannelse

…………

Danske børn har europarekord i at være længst tid i daginstitution. Det er blevet en selvfølge i den socialdemokratiske velfærdsstat, at børn har det bedst uden for hjemmet – og at forældres primære rolle er som skatteydere. Det gode familieliv skal ikke indrettes på statens præmisser. Det skal indrettes på familiernes egne præmisser. Jeg mener, at velfærd skabes i familierne, og at forældrene skal have bedre tid til at være sammen med deres børn, fremfor at agere statens skaffedyr. Derfor skal pengene følger barnet, også til hjemmepasning. Det skal igen være muligt at lave sambeskatning i familien for at udnytte hinandens skattefradrag. Det skal være lettere at skabe private alternativer til den offentlige service. Ligeledes skal skatterne på huse og biler reduceres.

Mere valgfrihed i velfærden

Valgfrihed er også velfærd. Det offentlige behøver ikke nødvendigvis både at være producent, indkøber og kontrollant. Det giver ikke den bedste service, pris eller velfærd. Derfor skal vi i langt højere grad samarbejde med det private erhvervsliv om, at løfte velfærdsopgaverne. Jeg står vagt om det frie skole- og gymnasievalg. Jeg ønsker et friplejehjem i alle landets kommuner. Behandlingsgarantien i sygehusvæsnet skal udvides og det frie sygehusvalg styrkes – også til udlandet. Jeg vil have et system hvor borgerne er i centrum.

Vi kan og skal være stolte af dansk landbrug. Danske landmænd er arbejdssomme, dedikerede og blandt verdens bedste til både dyrevelfærd, miljø og produktivitet. Vi skal stoppe overimplementeringen af EU-regler. Vi skal gødske efter ligevægtsprincippet. Der skal grødeskæres ordentligt i vores vandløb. Dato-tyranniet skal ophøre og fagligheden i spil. Derudover skal Dansk Naturfredningsforenings særstatus ophører. Jeg ønsker en udfasning af særlige støtteordninger – fx. til økologisk produktion – til fordel for lige konkurrencevilkår og lavere skatter samt afgifter. Landbruget fortjener brede aftaler der sikre et stavilt investeringsklima. Jeg siger ja til GMO, ja til hamp- og cannabisproduktion og ja til en CO2-afgift, som ikke lukker dansk landbrug. 

Vi skal ikke beskatte det vi gerne vil have mere af: arbejde og produktion. Det er igennem arbejdet at vi bliver velstående og kan købe det som vi ønsker os: Biler, ferier, mad eller mere frihed. Jeg mener pengene har det bedst i borgernes lommer. Derfor skal ingen betaler skat af de første 7.000 kr. de tjener hver måned og ingen skal betale mere end 40 pct. til skattefar. Det mener jeg kun er rimeligt. Jeg er fortaler for et mere simpelt skattesystem hvor ens trækprocent ikke fastsættes efter hvor god en revisor man har råd til, men hvad der er ret og rimeligt i vores samfundskontrakt. Væk med topskatten og registreringsafgiften. 

Bo- og gaveafgiften skal afskaffes. Det er helt igennem urimeligt at skattevæsnet end ikke i døden kan holde fingren væk. Hvis vi afskaffer arveafgiften, kan danskerne få lov til at bestemme over lidt flere af deres hårdt tjente penge, hvilket allerede er svært pga. Danmarks meget høje skattetryk. Jeg vil heller ikke straffe folk for at være fornuftige og spare op til sig selv og dem de holder af, men tværtimod give dem mulighed for at sikre deres nærmeste uden at skulle betale til staten først. Det vil heller ikke skabe ulighedsproblemer, og arv er ofte til størst gavn for dem med lave indkomster. Derudover rammer arveafgiften i høj grad dansk erhvervsliv igennem beskatning af generationsskifte af virksomheder og landbrug. Familieejede virksomheder betaler en høj pris for at eksistere i Danmark, hvorfor det er en selvstændig opgave at fjerne generationsskifteskatten og sikre øget retssikkerhed for de familieejede virksomheder, fx. ved skematisk værdiansættelse samt reformering af pengetanksreglen. 

Stop krigen mod narkotika

I over 50 år har verden bekæmpet narkotika og cannabis. Resultatet er en katastrofe: Flere misbrugere, flere bander og mindre tryghed. Vi skal en anden vej som fx. Portugal og Norge. Vi skal tage markedet væk fra banderne og tage kontrollen tilbage. Vi skal hjælpe misbrugere frem for at betragte dem som kriminelle. Vi skal bruge langt flere ressourcer på oplysning og forebyggelse frem for forgæves at forbyde produkterne. I første omgang ønsker Liberal Alliance en afkriminalisering af narkotika og en fuld lovliggørelse af cannabis og hash. Hvis det mislykkedes kan vi altid give markedet tilbage til banderne igen. 

Styrk borgernes retssikkerhed

Borgernes retssikkerhed skal styrkes markant. Det gælder især når det kommer til SKAT hvor det i dag er utrolig svært for borgere og virksomheder at gøre andet, end acceptere de beslutninger som SKAT træffer uden at skulle igennem mangeårige retssager. Det samme gælder indenfor ekspropriationer hvor der skal strammes gevaldigt op, således det bliver sværere at tage borgernes ejendom imod deres vilje. Der skal aldrig kunne eksproprieres til private formål. Der skal strammes op i socialforvaltningen hvor alt for mange sager indholder fejl. Det kan vi ikke være tjent med. 

Vores børn skal lære noget når de går i skole. Jeg er fortaler for, at vi giver frihed til folkeskolen og står vagt om det frie skolevalg. De elementære fag som dansk, matematik, historie, engelsk og naturfag og samfundsfag skal styrkes. Det er væsentligt at fokus i hele uddannelsessystemet igen får fagligheden i fokus. Vi skal igen vide frem for at tro. Vi skal søge mening og dannelse frem for alene at lære genveje og automatsvar. Verdensmål, indoktrinering og anden begrænsningen af de frie tanker hører ikke til i uddannelsessystemet. Chicago-principperne skal indskrives i universitetsloven. Liberal Alliance ønsker ikke at tvangsudflytte uddannelser.

Sydjylland er på 5.500 m2 og mange er helt forståeligt afhængige af at have en eller flere biler. Jeg ønsker at investere i vores vejnet da der er et enormt efterslæb. Konkret skal vi udvide E20/E45 ved Kolding, lave kapacitetsforbedringer på Rute 11, fremme en udvidelse af E45, Vejle (Hornstrup) til Skanderborg S., koble Billund på motorvejsnettet og understøtte udviklingen af de regionale lufthavne. Jeg er også fortaler for en reduceret betaling over storbælt, en forundersøgelse af Als-Fyn broen, etableringen af Kattegatbroen samt en markant udrulning og opgradering af ladeinfrastrukturen i hele kredsen – herunder i sommerhusområderne – til gavn for el,- hybrid og brintbilerne samt tungtransporten. Bedre forhold for modulvogntog, samt øget udlicitering af jernbanestrækninger. 

Det er på tide at vi tager et opgør med forbuddet mod kernekraft fra 1984. Alle energikilder skal behandles lige hvis vi skal løse klimakrisen og sikre stabil, grøn energi til danskerne. Derfor ønsker Liberal Alliance at nedsætte en Niels Bohr Kommission som skal gennemgå mulighederne for at etablere moderne kernekraftværker i Danmark. Såfremt den anbefaler lokationer i Syd- og Sønderjylland mener jeg, at vi proaktivt skal byde os til. Kernekraft er sikker, stabil og grøn energi som bruges i mange lande omkring os med stor succes. De skaber også beskæftigelse til faglærte såvel som professorer. Dansk erhvervsliv har mange års erfaring i opbevarelse af den begrænsede mængde affald, som i dag også kommer fra industrien og hospitalerne.

Et stærkt og moderne forsvar er afgørende for vores sikkerhed og tryghed. Vi skal hurtigt op på 2 pct. af BNP og vi skal styrke vores bånd til NATO og USA. Forsvaret skal afpolitiseres således danske soldater har det meste udstyr – uanset om det er fra Frankrig, USA eller Israel. Derudover skal værnepligten afskaffes  – ingen skal tvinges ind i militæret. Jeg er en ven af Israel, jeg er imod nyttesløs nation-Building og jeg er modstader af en EU-hær. Derudover bør vi investere mere i vores diplomati og udenrigstjeneste ved at styrke ambassaderne og Danmarks repræsentation i internationale organer og organisationer af interesse for Danmark. Samtidig med dette bør Danmark lægge en hård linje imod autoritære stater som Kina, Rusland og Iran der ikke vil Danmark eller vesten det godt.

Vækst er forudsætningen for velfærd. Derfor skal vi styrke erhvervslivets rammevilkår så der skabes flere arbejdspladser, produkter og services til alles gavn. Konkret skal selskabsskatten ned på 12 pct., iværksætterskatten skal afskaffes, aktieavancebeskatningen skal ned på 27 pct., regler skal forsimples, bureaukrati reduceres og adgangen til udenlandsk arbejdskraft styrkes. Det vil også komme lønmodtagerne til gavn, da en markant lavere beskatning af kapitalen giver lønstigninger til arbejdere i de virksomheder, der vil kunne investere flere penge i nyt udstyr og forskning i stedet for at skulle betale skat til staten. Dette skyldes bl.a. øget produktiviet. 

Unødig regulering indenfor bolig- og planområdet bør fjernes. Derfor ønsker jeg øgede liberaliseringer af planloven så der kan etableres hypermarkeder og bygges tættere på kysten. Ligeledes skal det være lettere at udvikle landdistrikterne. Jeg ønsker at fremme boligejeres frihed. Derfor skal andelshavere have ret til at få ejerboligstatus, ligesom støtten til almennyttig boligbyggeri bør ophører. Jeg vil afskaffe huslejereguleringen og sikre at familieejede ejendomsselskaber kan benytte reglerne for skattemæssig succession som andre typer af virksomheder ved generationsskifte.

Livet skal leves hele livet. Vi er født som originaler, og derfor skal vi ikke dø som kopier. Jeg er stor fortaler for at lade private aktører spille en større rolle indenfor ældreplejen. Det er faktisk helt nødvendigt hvis vi i fremtiden skal have råd til ordentlig velfærd. Ja tak til friplejehjem. Ja tak til faglighed. Konkret har Liberal Alliance foreslået en velfærdskonto, hvor man i løbet af arbejdslivet skattefrit kan indsætte 500 kr./mdr. fra en bruttoløn til en investeringskonti, som senere i livet kan bruges på køb af private velfærdsydelser og service. Det styrker valgfriheden og kvaliteten for den enkelte.

Lad unge tage ansvar

Ungdommen er ikke svag. Den er stærk og den både skal og vil tage ansvar. Jeg er imod barnepigestaten som fratager borgerne deres frihed og derved personlige ansvar. Vi skal ikke have højere aldersgrænser for alkohol, vi skal ikke have forbud mod solarier til unge under 18 år osv. Vi skal gå en anden vej, med mere frihed og ansvar. For eksempel bør loftet over SU´en fjernes, således man ikke straffes for at arbejde ved siden af sit studie. Det bør også være muligt at tage kørekort tidligere end i dag.

Nej til eu-føderalisme

EU har historisk været en afgørende del af opbygningen af europæisk frihandel, samarbejde og fred. Det moderne EU’s tiltagende centralisering af magt og forøgelse af ansvarsområder udgør dog en trussel mod borgernes frihed. Danmark bør fortsætte som kritisk medlem af EU og bør tilstræbe at modarbejde unødvendig centralisering af magt samt føderalisering. Danmark skal fortsat indgå i et europæisk samarbejde om fri bevægelighed af varer, kapital, tjenester og arbejdskraft. 

Et åbent danmark for udlændige der bidrager

Udlændinge spiller en vigtig rolle for det danske samfund. Der er over 300.000 udenlandske arbejdere, som giver et helt essentielt bidrag til danske virksomheder og dansk økonomi. Men desværre er der også nogle udlændinge, der ikke bidrager til vores samfund. F.eks. er ikke-vestlige indvandrere i Danmark, overrepræsenteret i kriminalitets- og arbejdsløshedsstatistikkerne.
Jeg ønsker at sænke beløbsordningen til danske overenskomstmæssig niveau. Jeg vil fjerne kravet om at løn skal udbetales til danske bankkonti. Jeg støtter muligheden for at have flere statsborgerskaber, og er modstander af 24-års reglen. Til gengæld skal udlændinge der begår kriminalitet udvises efter første dom. Personer der modarbejder demokrati, menneskerettigheder og er på passiv forsørgelse skal ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. 

En stram men fair flygtningepolitik

Hvis det danske asylsystem skal kunne hænge sammen, er vi nødt til at sætte en stopper for de spontane asylansøgninger. De relativt ressourcerige mennesker, der har råd til at komme til Danmark, skal ikke via spontant asyl kunne komme til Danmark og modtage ydelser på bekostning af dem, der har værre vilkår. Hvis vi stopper for den spontane asylansøgning, kan vi til gengæld bruge vores ressourcer på at optage et begrænset antal kvoteflygtninge og hjælpe flygtningene i deres nærområde. Flygtninge skal rejse hjem når der igen er sikkert i deres hjemland. 

METTE FREDERIKSEN​ skal stilles til ansvar

Mette Frederiksens forsvar vakler. Forklaringerne strider indbyrdes mod hinanden, og der mangler konsistens. Statsministeren udstiller i minksagen sin mangel på lederskab. Hun vil gerne tage ansvaret for det, der går godt. Men Mette Frederiksen vil ikke tage ansvaret for et Danmarkshistorisk vidtgående lovbrud, som har fået ufattelige konsekvenser for minkavlere, folkestyret og skatteborgerne. Sådan fungerer lederskab ikke. Og hvis minkkrisen virkeligt udstiller noget, så er det regeringens mangel på ægte lederskab. Derfor støtter jeg helhjertet op om at Folketinget skal arbejde på at stille Mette Frederiksen juridisk til ansvar for hendes aggeren under minkskandalen.

Det skal betale sig at arbejde

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Helt grundlæggende er det en uskik hvis borgere kan modtagere mere på offentlig forsørgelse end fra at være i beskæftigelse. Det er simpelthen urimeligt. Jeg ønsker derfor at sænke de sociale ydelser markant, så det bedre kan betale sig at arbejde. Bl.a. skal dimittendsatsen ned for nyuddannede, så den svarer til SU’en. De høje skatter betyder også, at det i mindre grad kan betale sig at arbejde, fordi man skal betale så stor en del af sin indkomst til det offentlige. Derfor vil vi fjerne al beskatning af de første 7.000 kr. man tjener om måneden. Så kan man forsørge sig selv før man skal forsørge staten, og det får flere i arbejde.