Hvad mener jeg?

Jeg er medlem af Liberal Alliance som er et liberalt parti, der bygger på fem principper:

  1. Jeg tror på personlig frihed. Liberal Alliance tager udgangspunkt i, at mennesker trives bedst i frihed. Livet er vort eget, og vi skal have lov til at bruge det, som vi vil. Friheden er ikke til salg.
  2. Jeg tror på frisind. Når vi må gøre, hvad vi vil, får vi mulighed for at udfolde os på mange forskellige måder. Leve i familier, leve i kollektiver eller leve alene. Enhver må søge lykken på sin egen måde. Vi accepterer andres valg, så længe de ikke skader os.
  3. Jeg ønsker mindre stat og mere privat. En begrænset statsmagt, lav skat, en robust grundlov, uafhængige domstole og klare individuelle rettigheder er en forudsætning for et frit samfund. Vi tror på medborgerskab, hvor respekten for menneskenes ligeværd og de demokratiske spilleregler er grundlaget for samfundets organisering.
  4. Jeg tror på frihed under ansvar. Personligt ansvar er en naturlig følge af den personlige frihed. Man er ansvarlig for sine succeser såvel som sine fiaskoer. Ligesom man får mulighed for at høste frugterne af sin egen indsats og succes, må man acceptere at nedsætte sin levestandard, hvis man enten sløser med sine muligheder eller blot er uheldig. Det fri samfund skaber stor velstand, og derfor vil samfundet også være i stand til at tage vare på de borgere, der ikke kan klare sig selv.
  5. Jeg tror på frihed til at disponere over sine egne ressourcer. Ejendomsret og kontraktfrihed er grundlaget for menneskelig virksomhed. Ved at styrke den private ejendomsret skaber vi økonomisk fremdrift og dynamik i samfundet. Et frit marked uden unødig offentlig indblanding er den bedste garant for, at mennesker kan udvikle sig, eksperimentere og opnå ny viden.

Disse fem principper er udgangspunktet for Liberal Alliances politiske målsætninger. Liberal Alliances politiske målsætninger er en reformstrategi. Jeg kender retningen: Mere frihed, mindre formynderi. Vi holder af Danmark. Danmark som en vindernation. Alle, der vil den vej, kan være med i Liberal Alliance.

Læs meget mere her.

…………

Frihed til familien

De danske børnefamilier er hårdt spændt for. Jeg ønsker at gøre hverdagen lettere for os med barn, bil og bolig. Danske børn har europarekord i at være længst tid i daginstitution. Det er blevet en selvfølge i den socialdemokratiske velfærdsstat, at børn har det bedst udenfor hjemmet – og at forældres primære rolle er som skatteydere. Det gode familieliv skal ikke indrettes på statens præmisser. Det skal indrettes på familiernes præmisser. Jeg mener, at forældrene skal have bedre tid til at være sammen med deres børn fremfor primært at være skaffedyr for staten. Derfor skal pengene følge barnet til private pasning,- og undervisningstilbud. Vi skal indføre et skattefradrag til hjemmepasning således man lettere kan leve af én indtægt for en periode. Det skal igen være muligt at lave sambeskatning i familien for at udnytte hinandens uudnyttede skattefradrag. Ligeledes skal skatterne sænkes så der kommer mere råderum i hverdagen. Kommunernes mulighed for at tilbyde tilskud til forældre som passer egne børn skal udvides til over 1 år som i dag er en grænse. Det er sund borgerlig familiepolitik.

Mere valgfrihed i velfærden

Valgfrihed er også velfærd. Det offentlige behøver ikke nødvendigvis både at være producent, indkøber og kontrollant. Det giver ikke den bedste service, pris eller velfærd. Derfor skal vi i langt højere grad samarbejde med det private erhvervsliv om at løfte velfærdsopgaverne. Jeg står vagt om det frie skole- og gymnasievalg. Jeg ønsker et friplejehjem i alle landets kommuner. Behandlingsgarantien i sygehusvæsnet skal udvides og det frie sygehusvalg styrkes – også til udlandet. Jeg vil have et system hvor borgerne er i centrum og hvor fokus er på kvalitet frem for pris. Konkret skal vi give alle danskere mulighed for skattefrit at indbetale 500 kr. af deres bruttoløn på en Velfærdskonto som kan investeres og udbetales skattefrit til køb af privat velfærd i fremtiden. Ligeledes skal der være fuldt fradrag for køb af private sundheds- og velfærdsforsikringer.

Vi skal ikke beskatte det, vi gerne vil have mere af: arbejde og produktion. Det er igennem arbejdet, at vi bliver velstående og kan købe det som vi har behov for og ønsker os. Jeg mener at pengene har det bedst i borgernes lommer. Derfor skal ingen betaler skat af de første 7.000 kr. de tjener hver måned og ingen skal betale mere end 40 pct. af deres indkomst til skattefar. Det mener jeg kun er rimeligt. Jeg er fortaler for et mere simpelt skattesystem, hvor ens trækprocent ikke fastsættes efter hvor god en revisor man har råd til, men hvad der er ret og rimeligt i vores samfundskontrakt. Konkret skal topskatten væk sammen med loftet over beskæftigelsesfradraget. Bundfradraget skal fordobles for alle i beskæftigelse. AM-bidraget skal afskaffes af de første 84.000 kr. der tjenes årligt. Skatten på fri telefon skal væk. For mig er skattepolitik også værdipolitik.

Danmark har nogle af verdens højeste skatter på investeringer. Vi har endda en iværksætterskat som primært rammer nystartede vækstvirksomheder. Det er helt absurd. Vi burde have flad aktie- og kapitalavancebeskatning på 27 pct.., afskaffe iværksætterskatten og tillade de små børsnoterede virksomheder frit at vælge mellem lagerbeskatning- og realisationsbeskatning på SMV-børserne. Kryptovaluta og andre lignende digitale produkter bør beskattes som kapitalgoder frem for som personlig indkomst og spekulation. 

Bo- og gaveafgiften skal afskaffes. Det er helt igennem urimeligt, at skattevæsnet ikke engang efter døden, kan holde sig væk. Der skal ikke være negative incitamenter for at tænke langsigtet, spare op og sikre næste generation i familien en bedre tilværelse end man selv har haft. Der er intet større end at skabe noget som fortsætter i generationer. Derudover rammer arveafgiften også dansk erhvervsliv ved generationsskifte af virksomheder og landbrug. Familieejede virksomheder fortjener bedre rammevilkår som vi kender det fra Sverige og Norge. Såfremt vi ikke kan få fjernet arveafgiften fuldstændig, skal vi sikre retskrav på skematisk værdiansættelse, samt en reformering af pengetanksreglen, så færre virksomheder afholdes fra generationsskifte.

Rigtig mange har brug for mindst én bil for at kunne få hverdagen til at fungere. Uden vores vil ville tide være ekstrem knap i min lille familie. Ude på landet er bilen en nødvendighed for at komme på arbejde, til uddannelse eller ind og handle. Danskernes biler er små, gamle og sorte grundet vores meget høje beskatning af privatbilisme: 150 pct. i registreringsafgift samt 25 pct. i moms. Det er urimeligt at man skal betale for tre biler for blot at modtage én. derfor skal registreringsafgiften på biler og motorcykler afskaffes. Det vil også fremme en grønnere bilpark, samt øge mobilitet og sikkerhed på vores landeveje. 

Gennemfør en rusreform

I over 50 år har verden været i krig mod euforiserende stoffer. Resultatet er mildest talt en katastrofe: Flere misbrugere, flere bander og mindre tryghed. Vi skal gå en anden vej som fx. Portugal, Tyskland, USA og Norge. Vi skal tage markedet væk fra banderne og tage kontrollen tilbage. Vi skal hjælpe misbrugere frem for at betragte dem som kriminelle. Vi skal bruge langt flere ressourcer på oplysning, hjælp og forebyggelse frem for at forfølge og forbyde stofferne. I første omgang ønsker Liberal Alliance en afkriminalisering af narkotika og en fuld lovliggørelse af cannabis. Det skal ske i en stor rusreform med inspiration fra landende omkring os. Hvis projektet mislykkes, kan vi altid give markedet tilbage til banderne igen. 

Styrk borgernes retssikkerhed

Borgernes retssikkerhed skal styrkes markant. Det gælder også når det kommer til SKAT, hvor det i dag er utrolig svært for borgere og virksomheder at gøre andet, end acceptere de beslutninger som SKAT træffer, uden at skulle igennem mangeårige retssager. Det samme gælder indenfor ekspropriationer, hvor der skal strammes gevaldigt op, således det bliver sværere at tage borgernes ejendom mod deres vilje. Der skal aldrig kunne eksproprieres til private formål. Høringsfrister skal være tilfredsstillende. Der skal være tilstrækkeligt med ressourcer til, at ventetiden ikke er for lang for borgere og virksomheder i retssystemet. Der skal strammes op i socialforvaltningen, hvor alt for mange sager indeholder fejl og mangler. Det kan vi ikke være tjent med.

Uddannelse er grundstenen i vores demokrati. En forudsætning for et frit samfund er veluddannede og oplyste borgere. Derfor er uddannelse en klar kerneprioritet for mig som liberal. Folkeskolen skal sættes fri, vi skal værne om vores fri- og privatskoler og muligheden for hjemmeskoling. Liberal Alliance ønsker et opgør med folkeskolereformen og sikre en ny reform med fokus på frihed, faglighed, kvalitet og dannelse. Dine børn fortjener at lære mere når de går i skole. Der skal etableres en universitetsbaseret læreuddannelse der kan højne niveaet og sikre tilgang af nye lærer. Vi skal have et snit i gymnasiet på 7, tvangsfordelingen efter indkomst i gymnasiet skal afskaffes og Chicago-principperne skal indskrives i universitetsloven. Det skal også være muligt at etablere private universiteter. Fri forskning skal styrkes.

Sydjylland er på 5.500 m2 og mange er helt forståeligt afhængige af at have en eller flere biler. Jeg ønsker at investere i vores vejnet, da der er et enormt efterslæb. Konkret skal vi udvide E20/E45 ved Kolding, lave kapacitetsforbedringer på Rute 11, fremme en udvidelse af E45, Vejle (Hornstrup) til Skanderborg S., koble Billund på motorvejsnettet og understøtte udviklingen af de regionale lufthavne. Jeg er også fortaler for en reduceret betaling over storbælt, en forundersøgelse af Als-Fyn broen, etableringen af en Kattegatforbindelse samt en markant udrulning og opgradering af lade-infrastrukturen i hele kredsen – herunder i sommerhusområderne – til gavn for el,- hybrid og brintbilerne samt tungtransporten. Bedre forhold for modulvogntog, samt øget udlicitering af jernbanestrækninger. Derudover skal vi fjerne registreringsafgiften på alt fra biler til flyvemaskiner, samt ensrette afgifterne på trailere og campingvogne. Offentlig transport bliver aldrig den primære transportform på landet. Det skal vi turde stå ved. Infrastrukturprojekter bør prioriteres efter hvor der er størst behov og hvor de skaber mest værdi for Danmark som nation. Ikke hvor der er valgt flest lokalpatrioter.

Det er på tide at vi tager et opgør med forbuddet mod kernekraft fra 1984. Alle energikilder skal behandles lige, hvis vi skal løse klimakrisen og sikre stabil, grøn energi til danskerne. Derfor ønsker Liberal Alliance at nedsætte en Niels Bohr-Kommission, som skal gennemgå mulighederne for at etablere moderne kernekraftværker i Danmark. Såfremt den anbefaler lokationer i Syd- og Sønderjylland mener jeg, at vi proaktivt skal byde os til. Kernekraft er sikker, stabil og grøn energi som bruges i mange lande omkring os med stor succes. De skaber også beskæftigelse til faglærte såvel som professorer. Dansk erhvervsliv har mange års erfaring i at opbevare den begrænsede mængde affald, som i dag også kommer fra industrien og hospitalerne.

Klimapolitik der ikke skræmmer vores børn

Liberal Alliance er ambitiøse på klimaets vegne. Grøn omstilling og en bæredygtig fremtid er nemlig forudsætningen for fremtiden. Vi vil dog gerne aflyse dommedag og stoppe skræmmekampagnerne. Det er en katastrofe at vores børn har klimaangst. Igennem en markedsbaseret tilgang vil vi gøre Danmark 100% CO2-neutral og styrke vækst og arbejdspladser. JA til 70 pct. målsætningen. JA til flad CO2-skat. JA til elektrificering af Danmark. Konkret skal vi også reducere CO2 for hvad der svarer til 30 pct. af Danmarks udledning igennem udenlandske reduktioner. Vi skal nemlig ikke være klimanationalister og blot sende udledninger ud af landet. Eksport af energiløsninger til resten af verden er et kæmpe plus for klima og erhvervsliv. Vi skal sætte alle egnede områder for havvind i privat udbud uden støtte. Vi skal udbygge vores elnet kraftigt og reducere omkostningen for forbrugerne ved at lade salget af CO2-kvoter medfinansiere det. Derudover skal vi turde tale om kernekraft og investere massivt i forskning og udvikling. 

Et stærkt og moderne forsvar er afgørende for vores sikkerhed og tryghed. Vi skal hurtigt op på 2 pct. af BNP og vi skal styrke vores bånd til NATO og USA. Forsvaret skal afpolitiseres, så danske soldater har det bedste udstyr uanset om det er fra Frankrig, USA eller Israel. Værnepligten afskaffes da ingen skal tvinges ind i militæret. Militæret skal være frivilligt. professionelt og ordentligt lønnet. Jeg er en ven af Israel, jeg er imod nyttesløs nation-building og jeg er modstader af en EU-hær. Vi skal fremme fred, frihed og frihandel. Jeg mener, at vi bør vi investere mere i vores diplomati og udenrigstjeneste, ved at styrke ambassaderne og Danmarks repræsentation i internationale organer og organisationer af interesse for Danmark og Vesten. Samtidig med dette bør Danmark lægge en hård linje imod autoritære stater som Kina, Rusland og Iran der ikke vil Danmark –  eller Vesten – det godt. Vi skal turde sige fra, også når det gør ondt.n

Nej til eu-føderalisme

EU har historisk været en afgørende del af opbygningen af europæisk frihandel, samarbejde og fred. Det moderne EU’s tiltagende centralisering af magt og forøgelse af ansvarsområder udgør dog en trussel mod borgernes frihed. Danmark bør fortsætte som kritisk medlem af EU og bør tilstræbe at modarbejde unødvendig centralisering af magt samt føderalisering. Danmark skal fortsat indgå i et europæisk samarbejde om fri bevægelighed af varer, kapital, tjenester og arbejdskraft. Danmark skal ikke afskaffe flere af vores forbehold. Det indre marked skal styrkes og udvides til flere områder – herunder service og finansielle ydelser.

Vækst er forudsætningen for velfærd. Derfor skal vi styrke erhvervslivets rammevilkår, så der skabes flere arbejdspladser, produkter og services til gavn for os alle. Konkret skal selskabsskatten sænkes til 15 pct., loftet over FoU-fradraget skal afskaffes, prisen for at etablere et ApS sænkes, og muligheden for fri underskudsfremførsel skal genindføres. Det vil også komme lønmodtagerne til gavn, da en lavere beskatning af kapital giver lønstigninger grundet øget produktivitet. Regler skal forsimples, bureaukrati reduceres og adgangen til udenlandsk arbejdskraft styrkes. Vi vil luge ud i erhvervsstøtteordninger og puljer. Jeg ønsker ikke et system hvor politikerne favorisere bestemte brancher eller virksomheder. Jeg ønsker fri konkurrence. 

Unødig regulering indenfor bolig- og planområdet bør fjernes. Derfor ønsker jeg øgede liberaliseringer af planloven, så der kan etableres hyper markeder og bygges tættere på kysten. Ligeledes skal det være lettere at udvikle landdistrikterne. Jeg ønsker at fremme boligejeres frihed. Derfor skal andelshavere have ret til at få ejerboligstatus, ligesom støtten til almennyttigt boligbyggeri bør ophøre. Jeg vil afskaffe huslejereguleringen og sikre at familieejede ejendomsselskaber kan benytte reglerne for skattemæssig succession som andre typer af virksomheder ved generationsskifte. Flere skal have mulighed for at eje deres bolig, hvorfor vi skal fremme privat boligbyggeri og gøre det muligt for flere, at realisere deres boligdrømme igennem lavere skatter.

Styrk dansk landbrug

Vi kan og skal være stolte af dansk landbrug. Danske landmænd er arbejdsomme, dedikerede og blandt verdens bedste til både dyrevelfærd, miljø, klima og produktivitet. Vi skal stoppe overimplementeringen af EU-regler. Vi skal gødske efter ligevægtsprincippet. Der skal grødeskæres ordentligt i vores vandløb. Dato-tyranniet skal ophøre og fagligheden skal igen i centrum. De statslige vandplaner skal have et eftersyn. Derudover skal Dansk Naturfredningsforenings særstatus ophører. Jeg ønsker en udfasning af særlige støtteordninger – fx. til økologisk produktion – til fordel for lige konkurrencevilkår og lavere skatter og afgifter. Landbruget fortjener brede aftaler der sikre et stabilt investeringsklima. Jeg siger JA til GMO, JA til hamp- og cannabisproduktion og JA til en CO2-reduktion der ikke lukker dansk landbrug. Vi skal også sikre bedre rammevilkår for generationsskifte og nye ejer- og produktionsformer. Sammen udvikler vi dansk landbrug.

Danmark er et landbrugsland. Det har vi været i århundreder og det skal vi vedblive med at være, lige så længe dansk landbrug er konkurrencedygtigt. Dermed ikke sagt, at der ikke skal være plads til natur. For det skal der – og der skal være mere. Konkret støtter jeg op om mere urørt natur- og skov i Danmark til gavn for biodiversitet og naturgenopretning. Der skal også være plads til dyr, planter og insekter i vores lille land. Konkret bør man også etablere langt mere skov og prioritere flere træer og buske ved offentlige byggerier. Staten skal også stoppe sin kommercielle skovdrift og skabe mere urørt skov. Naturstyrelsens arealer bør så vidt muligt omdannes til urørte arealer. Det er for mig vigtigt, at dyrevelfærden er i orden i de kommende naturnationalparker, som Liberal Alliance støtter op om etableringen af. 

Livet skal leves hele livet. Vi er født som originaler, og derfor skal vi ikke dø som kopier. Jeg er stor fortaler for at lade private aktører spille en større rolle indenfor ældreplejen. Det er faktisk helt nødvendigt, hvis vi i fremtiden skal have råd til ordentlig velfærd. JA til friplejehjem. JA til faglighed. JA til private servicetilbud. Konkret har Liberal Alliance foreslået en velfærdskonto, hvor man i løbet af arbejdslivet skattefrit kan indsætte 500 kr./mdr. fra en bruttoløn til en investeringskonto, som senere i livet kan bruges på køb af private velfærdsydelser og service. Det styrker valgfriheden og kvaliteten for den enkelte, 

et sundt sundhedsvæsen

Sundhedsvæsnet er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund. Dog er det sandet til i bureaukrati og tunge arbejdsgange. Der er brug for en grundlæggende sundhedsreform, der tager et opgør med Regionerne og bruger pengene på sundhed frem for politikere. Der skal være langt mere samarbejde mellem det offentlige- og det private på sundhedsområdet. Privathospitalerne skal spille en større rolle i opgaveløsningen. Det frie sygehusvalg skal udvides til hele EU. Behandlingsgarantien skal styrkes udvides med fertilitetsbehandling. Kroniske tandproblemer skal ind under den offentlige sundhedssikring. Vi ønsker at indføre et fuldt skattefradrag for private sundhedsforsikringer, hvilket også vil gøre det lettere at komme til psykolog eller andre private sundhedstilbud. Jeg støtter ikke fri adgang til psykologhjælp uden lægehenvisning, men er positiv indstillet overfor det med en lægehenvisning. At brække psyken skal ligestilles med at brække benet. 

Lad unge tage ansvar

Ungdommen er ikke svag. Den er stærk og den både kan og skal tage personligt ansvar. Jeg er imod barnepigestaten som fratager borgerne deres frihed og derved personlige ansvar. Vi skal ikke have højere aldersgrænser for alkohol, vi skal ikke have forbud mod solarier til unge under 18 år og andre tiltag som løbende kører over skærmen. Vi skal gå en anden vej, med mere frihed og ansvar. For eksempel bør loftet over SU´en fjernes, således man ikke straffes for at arbejde ved siden af sit studie. Aldersgrænserne skal ikke hæves. Vi skal ikke stille færre krav, men bedre krav, til hinanden. 

Et åbent danmark for udlændige der bidrager

Udlændinge spiller en vigtig rolle for det danske samfund. Der er over 300.000 udenlandske arbejdere, som giver et helt essentielt bidrag til danske virksomheder og dansk økonomi. Men desværre er der også nogle udlændinge, der ikke bidrager til vores samfund. F.eks. er ikke-vestlige indvandrere overrepræsenteret i kriminalitets- og arbejdsløshedsstatistikkerne. Jeg ønsker at sænke beløbsordningen til overenskomstmæssigt niveau. Jeg vil fjerne kravet om at løn skal udbetales til danske bankkonti. Jeg støtter dobbelt statsborgerskab og er modstander af 24-års reglen og tunge administrative og økonomiske regler for fornuftige ægteskaber. Til gengæld skal udlændinge der begår kriminalitet udvises efter første dom. Personer der modarbejder demokrati, menneskerettigheder og er på passiv forsørgelse skal ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. 

En stram men fair flygtningepolitik

Hvis det danske asylsystem skal kunne hænge sammen, er vi nødt til at sætte en stopper for de spontane asylansøgninger. De relativt ressourcerige mennesker, der har råd til at komme til Danmark, skal ikke via spontant asyl kunne komme til Danmark og modtage ydelser på bekostning af dem, der har værre vilkår. Hvis vi stopper for den spontane asylansøgning, kan vi til gengæld bruge vores ressourcer på at optage et begrænset antal kvoteflygtninge og hjælpe flygtningene i deres nærområde. Flygtninge skal rejse hjem når der igen er sikkert i deres hjemland. Det bør dog være muligt for flygtninge i Danmark at søge om indrejse- og opholdstilladelse i Danmark på lige fod med andre udlændinge efter endt flygtningestatus.

genskab tilliden til systemet

Efter næsten 4 år med Mette Frederiksen og hendes regering er der behov for, at genskabe tilliden til systemet. selvom det piner mig at skrive det, så kan man ikke stole på landets statsminister. Gentagende gange er Mette Frederiksen, hendes ministre og Socialdemokratiet blevet taget i, at tale usandt, politisere embedsværket, misinformere folketinget, groft vildlede befolkningen og meget andet. Statsministeren svarer sjældent på kritiske spørgsmål. Det er ikke et demokrati værdigt, og det er et enormt problem for den afgørende tillid der skal være mellem borgerne og det system som forvalter vores skattekroner.  Liberal Alliance har lavet 6 principper for en ny regering.

METTE FREDERIKSEN​ skal stilles til ansvar

Mette Frederiksens forsvar i mink-skandalen vakler. Forklaringerne strider indbyrdes mod hinanden, og der mangler konsistens. Statsministeren udstiller i minksagen sin mangel på lederskab. Hun vil gerne tage ansvaret for det, der går godt. Men Mette Frederiksen vil ikke tage ansvaret for et Danmarkshistorisk vidtgående lovbrud, som har fået ufattelige konsekvenser for minkavlere, folkestyret og skatteborgerne. Sådan fungerer lederskab ikke. Og hvis minkkrisen virkeligt udstiller noget, så er det regeringens mangel på ægte lederskab. Derfor støtter jeg helhjertet op om, at Folketinget skal arbejde på at stille Mette Frederiksen juridisk til ansvar for hendes ageren under minkskandalen. Gerne for en rigsret.

Det skal betale sig at arbejde

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Helt grundlæggende er det en uskik hvis borgere kan modtagere mere på offentlig forsørgelse end fra at være i beskæftigelse. Det er simpelthen urimeligt. Jeg ønsker at sænke de sociale ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde. Bl.a. skal dimittendsatsen ned for nyuddannede så den svarer til SU’en. Dagpengeperioden skal halveres til 1 år. Modregningsregler i børnepenge, SU og Folkepension skal afskaffes. De høje skatter betyder også, at det i mindre grad kan betale sig at arbejde, fordi man skal betale så stor en del af sin indkomst til det offentlige. Derfor vil vi fjerne al beskatning af de første 7.000 kr. man tjener om måneden. Så kan man forsørge sig selv før man skal forsørge staten, og det får flere i arbejde. 

Kultur, kirke og medierpolitik

Stærke kultur- og medietilbud er afgørende for sammenhængskraften i Danmark. Dog mener jeg ikke at staten skal være den primære bidragsyder hertil. Jeg er grundlæggende Rindalist og der statens rolle mere som rammeskabende end finansierende. Selvfølgelig skal vi kollektivt finanserne national kulturarv, men ser ingen grund til livstidsydelser til udøvende kunstnere, millioner af kroner i mediestøtte til kommercielle dagblade eller en negativøkonomisk omfordeling fra arbejderes løn til reducerede billetpriser i det kongelige Theater i København. Danmarks Radio og TV2 skal selvfølgelig også fuldt privatiseres. Det offentlige kan dog godt gå ind og understøtte det private initiativ og især det frivillige foreningsliv, således der er rammer og faciliteter til at dyrke fritidsinteresser og kulturel dannelse. Vi skal fremme private investeringer i kultur, og foreningsliv ved at fjerne loftet over skattefradraget for privat velgørenhed. Jeg mener at kirke og stat så vidt muligt bør adskilles. Resten af Danmark bør kopierer den fødselsregistrering vi kender fra Sønderjylland, hvor det er kommunen og ikke Kirken der er officiel myndighed. Dog fastholder jeg, at Danmark er et kristent land jf. vores grundlov og at det er en væsentlig del af vores kulturarv.

Ligestilling betyder ikke 50/50

For mig er det afgørende at der er lighed i udgangspunktet, men ikke at der nødvendigvis er lighed i resultatet. Man kan ikke have både lighed og frihed samtidig. Når folk har mulighed for at træffe frie valg, træffer de forskellige valg, der fører dem forskellige steder hen. Jeg er for at familierne selv skal kunne fordele deres barsel mellem forældrene. Jeg er en modvægt til den woke- og normnedbrydende identitetspolitiske bevægelse som skylder ind over os fra USA. Jeg er ikke bange for at lade mænd være mænd, og kvinder være kvinder. Hvis det er det de ønsker. Særbehandling på baggrund af køn bør ophøre. Hverken kvinder eller mænd skal diskrimineres i deres møde med det offentlige. Alle skal være lige for loven, og vi skal have et meritokrati, hvor folk belønnes for deres evner og indsats frem for gruppetilhørsforhold.

En mindre offentlig sektor

Den offentlige sektor fylder over halvdelen af den danske økonomi. En helt enorm andel af vores samlede velstand forvaltes altså de facto af vores politikere. Det mener jeg er en udfordring som vi skal gøre noget ved. den primære økonomiske driver i et frit, vestligt samfund bør være frie borgere og private virksomheder. Det er for mig ikke en selvfølge at det offentlige både skal bestille, producere og kontrollere en lang række opgaver. Vi skal vende det rundt, således det offentlige i højere grad samarbejder med private om, at løse velfærdsopgaver. Det skaber innovation, forskellighed og højere kvalitet til en mere rimelig pris. Dyr velfærd er ikke nødvendigvis god velfærd. Jeg og Liberal Alliance tør gerne stå ved, at den offentlige sektor skal være mindre, imens den private sektor skal blive større. Derfor skal vi have nulvækst i de offentlige udgifter, og samtidig arbejde for at reducere omkostningerne med 1 pct. om året i 10 år, således den offentlige sektors andel af økonomien bliver mindre. fx. kunne man reducere ulandsbistanden, privatisere DR, halvere dagpengeperioden, halvere erhvervsstøtten, fjerne det lag af bureaukrater og kontrollanter som ikke skaber værdi og meget andet.